Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 12

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Na podstawie 30 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) i § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz 1629 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Monika Stąporek - przewodniczący komisji,

2) Dariusz Bartosik - członek komisji,

3) Piotr Czech - członek komisji.

§ 2. Tryb pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 lutego 2019 r.

Tryb pracy komisji

§ 1. 

1.  W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Burmistrz Mirosławca powołuje trzyosobową komisję konkursową.

2. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności

3. Komisja powinna rozpocząć pracę po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.

4. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący.

5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastęrzeżniem, że wyłonienie kandydata następuje głosowaniu tajnym.

6. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.

7. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

8. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja stwierdza to w protokole posiedzenia. Konkurs zostanie nierozstrzygnięty.

§ 2. Konkurs przeprowadza się dwuetapowo.

§ 3. I etap odbywa się bez udziału kandydatów.

1. Przewodniczący zapoznaje Komisję z trybem pracy komisji.

2. Odbiera złożone oferty i sprawdza czy są nienaruszone.

3. Przed przystąpieniem do pracy każdy członek Komisji składa oświadczenie o tym, że nie jest osobą przystępująca do konkursu albo będącą małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostającą wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

4. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od określenia kryteriów oceny przydatności kandydatów.

5. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie dokumenty, wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz czy z dokumentów wynika spełnianie wymagań obowiązkowych.

6. Analiza formalna dokumentów stanowi wstępne określenie przydatności kandydata na oferowane stanowisko.

7. Oferty złożone po terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

8. Członkowie Komisji decydują w głosowaniu jawnym o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie następuje zwykłą większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów rostrzyga głos przewodniczącego komisji.

9. Przewodniczący Komisji zawiadamia wszystkich kandydatów, ktorzy spełnili wymagania niezbędne i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Przewodniczący Komisji informuje telefonicznie lub mailowo oraz na piśmie kandydatów niedopuszczonych do II etapu konkursu o przyczynach niedopuszczenia.

11. Przewodniczący Komisji zawiadamia telefonicznie nieobecnego na posiedzeniu członka komisji o terminie i miejscu następnego posiedzenia komisji.

§ 4. W II etapie Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu konkursu (w porządku alfabetycznym).

1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu przedstawią swój autorski program działania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu uwzględniający warunki organizacyjno - finansowe instytucji na okres 5 lat.

2. Każdy członek Komisji Konkursowej ma prawo zadawania pytań kandydatom.

3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie predyspozycji, umiejętności i przydatności kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

1) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej,

2) znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy.

5. Po zakończeniu II etapu Komisja, w wyniku głosowania, wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

6. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z kandydatów otrzyma większość głosów obecnych członków Komisji (dotyczy również przypadku, gdy do konkursu zgłosił się jeden kandydat).

7. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, Komisja przeprowadza drugie głosowanie spośród tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

8. W przypadku, gdy w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony, Komisja stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

9. Przewodniczący Komisji przedstawia kandydatom wyniki konkursu bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.

§ 5. 

1.  Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

11. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Komisji.

12. Członkowie Komisji wnoszą swoje zastrzeżenia dotyczące pracy Komisji do protokołu.

13. Przewodniczący Komisji po zakończeniu konkursu przekazuje protokół wraz z dokumentacją Burmistrzowi Mirosławca.

14. Komisja kończy działalność po przekaziu wyników konkursu Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6.  Komisja konkursowa wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie.

Załączniki

12 pdf, 172 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij