Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 93

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 93

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 39 ust. 4 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59, zm. poz. 949.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się regulamin dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki.

2. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

§ 2. Do korzystania z dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu do szkoły, przedszkola lub ośrodka, uprawnione są, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec następujące osoby:

1) niepełnosprawne dzieci, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy prawo oświatowe,

2) niepełnosprawni uczniowie, o których mowa wart. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.

§ 3. Zakres dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu do przedszkola, szkoły lub ośrodka obejmuje:

1) bezpłatny dowóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub

2) zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, środkami komunikacji publicznej, lub

3) zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, prywatnym samochodem.

§ 4. Ustala się zasady korzystania z dowozu organizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec:

1. Podstawą objęcia bezpłatnym dowozem dziecka/ucznia niepełnosprawnego w danym roku szkolnym jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr1 do Zarządzenia.

2. W przypadku zamiaru kontynuowania korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec w kolejnych latach nauki, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Do wniosku lub oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/ucznia,

b) aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- w przypadku, gdy ww. dokumenty nie znajdują się w Urzędzie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu do dnia 15 lipca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

5. W przypadku złożenia wniosku po terminie o którym mowa w ust. 4, dowóz zostanie zorganizowany w najbliższym możliwym do realizacji terminie.

6. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania dziecka/ucznia niepełnosprawnego (najbliższy możliwy postój) do przedszkola, szkoły lub ośrodka, wskazanego we wniosku, w sposób zapewniający udział dziecka/ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.

7. W przypadku organizowania przez Gminę i Miasto Mirosławiec dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowożeni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

8. W przypadku organizowania przez Gminę i Miasto Mirosławiec powrotu do domu dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkie dowożone dzieci/uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

9. Do obowiązków rodzica należy:

a) punktualne oczekiwanie z dzieckiem w wyznaczonym miejscu o ustalonych godzinach dowozu,

b) punktualny odbiór dziecka z wyznaczonego miejsca o ustalonych godzinach dowozu,

c) wcześniejsze poinformowanie przewoźnika o nieobecności dziecka.

10. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za dziecko/ucznia do momentu przekazania dziecka/ucznia przewoźnikowi, a także od momentu odebrania dziecka/ucznia w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika.

11. Godziny dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych ustala się odrębnie po wskazaniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez placówki oświatowe.

§ 5. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia środkami komunikacji publicznej:

1. Rodzicom dzieci i uczniów, o których mowa w § 2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji publicznej w przypadku, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mirosławca i rodzicem dziecka/ucznia.

3. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia, wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka/ucznia, aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu do dnia 31 lipca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

5. W przypadku złożenia wniosku po terminie o którym mowa w ust. 4, zwrot kosztów przysługuje od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

6. Refundacja kosztów przejazdu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku.

7. Dni dowozu i odwozu lub w przypadku codziennego przejazdu, dni obecności dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku muszą być poświadczone podpisem dyrektora przedszkola/szkoły/ ośrodka lub uprawnionej przez niego osoby.

8. Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do przedszkola, szkoły lub ośrodka, przysługuje w części nieobjętej ulgą wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego – na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na zakup biletów dla dziecka/ucznia i opiekuna w okresie rozliczeniowym.

9. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu będzie przedłożenie rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr
3 do Zarządzenia oraz załączonych biletów, faktury lub rachunku za bilety. Rachunek wraz z załącznikami

należy składać w miesiącach styczeń-listopad do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano przewóz, natomiast za miesiąc grudzień do 23 grudnia.

10. Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego następuje na rachunek bankowy rodzica, nie później niż 14 dni od przedłożenia rachunku, o którym mowa w ust. 5.

§ 6. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia prywatnym samochodem:

1. Rodzicom dzieci i uczniów, o których mowa w § 2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki prywatnym samochodem w przypadku, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mirosławca i rodzicem dziecka/ucznia.

3. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia, wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka/ucznia, aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu do dnia 31 lipca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

5. W przypadku złożenia wniosku po terminie o którym mowa w ust. 4, zwrot kosztów przysługuje od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

6. Refundacja kosztów przejazdu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku.

7. Dni dowozu i odwozu lub w przypadku codziennego przejazdu, dni obecności dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku muszą być poświadczone podpisem dyrektora przedszkola/szkoły/ ośrodka lub uprawnionej przez niego osoby.

8. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, jest obliczana jako: podwojony iloczyn odległości określonej w kilometrach od miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka, stawki za kilometr przebiegu określonej w ust. 5 i liczby dni dowozu i odwozu dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka w miesiącu rozliczeniowym.

9. Stawka za kilometr przebiegu, o której mowa w ust.4 wynosi 0,62 zł bez względu na pojemność skokową silnika.

10. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana, jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

11. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu będzie przedłożenie rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia. Rachunek wraz z załącznikami należy składać w miesiącach styczeń-listopad do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano przewóz, natomiast za miesiąc grudzień do 23 grudnia.

12. Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego następuje na rachunek bankowy rodzica, nie później niż 14 dni od złożenia rachunku, o którym mowa w ust. 7 .

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2017 r.

W N I O S E K
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka* w roku szkolnym ……………………

Dane wnioskodawcy: .........................................................., zam .........................................................

(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)


.............................................................................................................nr tel. .......................................

Zwracam się z prośbą o:

organizację bezpłatnego dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka*:

codziennie; 2 razy w tygodniu.

zwrot kosztów dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka* środkami komunikacji publicznej

zwrot kosztów dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka* samochodem prywatnym

mojego dziecka: ........................................................................................ ur. .............................

(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego: .............................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

uczęszczającego do przedszkola/szkoły/ośrodka*: ......................................................................

.......................................................................................................................................................

Ilość kilometrów na trasie dom – przedszkole/szkoła/ośrodek wynosi ..................... km.**

Do wniosku załączam:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia

2.  Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

3.  Inne dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje o dziecku ***(informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności: czy dziecko porusza się na wózku, czy samodzielnie, informacje o potrzebach i zachowaniu dziecka, niezbędne podczas korzystania z dowozu zbiorowego):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczenie wnioskodawcy:

1.  Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów

związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

...................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy tylko dzieci dowożonych przez rodziców samochodem prywatnym

*** nie dotyczy dzieci dowożonych przez rodziców indywidualnie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE

o kontynuacji korzystania z dowozu dziecka/ucznia* niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka* w roku szkolnym ……………………

.........................................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................................

(adres zamieszkania)

……………………………………………….

Nr telefonu

OŚWIADCZENIE

o kontynuacji korzystania z dowozu dziecka/ucznia* niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka* w roku szkolnym ……………………

Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że moje dziecko: ……………...…..................................................

(imię i nazwisko dziecka)

ur. ............................. zamieszkałe: ……………....................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

w roku szkolnym …………………… będzie korzystało z kontynuacji dowozu organizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec do przedszkola/szkoły/ośrodka*: ………………………..........................

................................................................................................................................................................

codziennie; 2 razy w tygodniu.

Do oświadczenia załączam:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia

2.  Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

3.  Inne dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczanie wnioskodawcy:

1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

...................................................

Czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2017 r.

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
i jego opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka*
środkami komunikacji publicznej/samochodem prywatnym*

.........................................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................................

(adres zamieszkania)

………………………………………...……….

Nr telefonu

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
i jego opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka*
środkami komunikacji publicznej/samochodem prywatnym*

Przedkładam rachunek za przejazdy ucznia …………………………………. w miesiącu ………….. rok ……….. z miejsca zamieszkania, tj. z miejscowości……………….………………………… do ………………………………………………………………………………………………….……......

(nazwa szkoły/przedszkola/ośrodka)

1. Rozliczenie kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej:

a) Należność wynikająca z zakupu biletów miesięcznych wynosi: ……….……..zł (kwota słownie: …………………………………………………………………….……...………).

b) Należność wynikająca z zakupu biletów jednorazowych wynosi: …………..zł (kwota słownie: ………………………………………………..….…………).

Załączniki: 1. Bilety jednorazowe – ……………. szt.

2. Bilety miesięczne – ……………. szt.

2. Rozliczenie kosztów przejazdu samochodem prywatnym:

Odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka ………...km x 2 x 0,62 zł x liczba przejazdów (przywóz i odwóz dziecka/ucznia) …………………….. = …………….. kwota słownie: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Data i podpis rodzica

Poświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola/ośrodka*

Liczba dni obecności w przedszkolu/szkole/ośrodku ……….w miesiącu …………………….w przypadku codziennego przejazdu dziecka/ucznia.

Liczba przyjazdów i wyjazdów do przedszkola/szkoły/ośrodka ………. w miesiącu …………………….. .

…………………………………………………………………..

Data i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

Załączniki

93 pdf, 402 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij