Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 77

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017-2018

Treść

ZARZĄDZENIE NR 77

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017-2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017-2018 odbędą się 24 października 2017 r. w godzinach zajęć szkolnych Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

§ 2. Wybory zostaną przeprowadzone w auli Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

§ 3. Ustala się kalendarz wyborczy wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji określający terminy wykonania czynności wyborczych.

Lp.

Określenie czynności wyborczych

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny

1.

Zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji

22 września 2017 r.

Burmistrz Mirosławca
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

2.

Powiadomienie Szkoły Podstawowej w Mirosławcu o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji

25 września 2017 r.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec

3.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, liczbie radnych wybieranych do Młodzieżowej Rady Miejskiej i  siedzibie komisji wyborczej

26 września 2017 r.

Komisja Wyborcza

4.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji ( komitety wyborcze kandydatów mających poparcie 10 osób )

do 3 października
2017 r.

Opiekun Rady

5.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o wyborach i liście kandydatów

9 października 2017 r.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

6.

kampania wyborcza

10 października 2017 r. -17 października 2017 r.

kandydaci do Młodzieżowej Rady Miejskiej

7.

Sporządzenie spisu wyborców i przekazanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej

do 20 października
2017 r.

Opiekun Rady

8.

Przygotowanie kart do głosowania

do 23 października
2017 r.

Komisja Wyborcza

9.

Przygotowanie lokalu wyborczego i przekazanie Komisji Wyborczej

do 23 października
2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

10.

Głosowanie

24 października
2017 r.

Uczniowie Oddziałów Gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

§ 4. 

1. Powołuje się Komisję Wyborczą ds. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Piotr Czech - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu

2) Członek Komisji - Aneta Jasnowska - Opiekun Rady

3) Członek Komisji - Monika Stąporek - Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec,

4) Członek Komisji - Lidia Cybulska - Pracownik Biura Rady Miejskiej,

5) Członek Komisji - Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu wybranego na rok szkolny 2017/2018.

2. Członek Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 nie może być kandydatem w wyborach, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

3. Do obowiązków Komisji Wyborczej ds. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji, zwanej dalej Komisją Wyborczą, należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, liczbie radnych wybieranych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i siedzibie Komisji Wyborczej,

2) ustalenie wzoru karty do głosowania wraz z opisem sposobu głosowania i warunkami ważności głosu,

3) przygotowanie kart do głosowania,

4) przyjęcie lokalu wyborczego,

5) przygotowanie protokołu z przeprowadzonego głosowania,

6) rozpatrywanie protestów w sprawie wyborów,

7) przygotowanie obwieszczenia o wyborze Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz przekazanie do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

4. Komisja wyborcza podejmuje decyzje w drodze uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Pracami Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący.

6. Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu w dniu I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

7. Siedziba Komisji Wyborczej mieści się w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

§ 5. 

1. Opiekun Rady po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły na podstawie listy uczniów przygotowuje spis wyborców, który służy do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu. Wzór spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do spisu wyborców wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo wyborcze.

3. Spis wyborców przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.

§ 6. 

1. Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania i drukuje je w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł i datę wyborów, okręg wyborczy, imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, zwięzłą informację o sposobie głosowania.

3. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.

4. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 7. 

1. Komitet wyborczy kandydata zbiera podpisy popierające jego kandydaturę na liście, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie swego rodzica lub prawnego opiekuna o zgodzie na kandydowanie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyduje Przewodniczący Komisji Wyborczej.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także na stronach internetowych w/w jednostek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2017 r.

Wzór spisu wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Klasa

Podpis głosującego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2017 r.

Wykaz osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Dane kanydata:

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły, klasaWykaz osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa

Podpis popierającegoZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2017 r.

Oświadczenie kandydata

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017-2018 zarządzonych na dzień 24 października 2017 r. i posiadam prawo wybieralności.

....................................................

data i czytelny podpis kanydata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2017 r.

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie mojej/mojego* syna/córki*

.....................................................................................................................................................

na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017/2018.


..........................................

(podpis rodzica/opiekuna)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki

77 pdf, 402 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij