Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 73

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie przyęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) w związku z uchwałą nr XXX/264/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca oraz podpisaną w dniu 18.08.2017 r. umową nr RPZP.p8.05.00-32-K021/16-00 o dofinansowanie projektu „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec ” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach kontraktu samorządowego pod nazwą „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi projektowemu ds. realizacji projektu pn. „ Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” powołanemu Zarządzeniem nr 62 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 sierpnia 2017 r.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Cyfrowy Mirosł@wiec i  nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”.

2. Projekt Cyfrowy Mirosł@wiec i  nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” realizowany przez Gminę i Miasto Mirosławiec jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet – RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie: RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

3. Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.08,05,00-32-K021.

4. Projekt realizowany jest od 01-06-2017 r. do 31-12-2018 r.

5. Wnioskodawcą projektu jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

6. Realizatorem projektu są: Gmina i Miasto Mirosławiec oraz Szkoła Podstawowa w Mirosławcu i Szkoła Podstawowa w Piecniku w miejsce byłego Zespołu Szkół w Mirosławcu i byłego Zespołu Szkół w Piecniku.

7. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 w dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirosławiec tj.:

a) Szkoła Podstawowa w Mirosławcu z Oddziałami Gimnazjalnymi,

b) Szkoła Podstawowa w Piecniku z Oddziałami Gimnazjalnymi.

8. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w Biurze Projektu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec pok.109.

10. Szkolne Biuro projektu mieści się w:

a) Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu pokój Wicedyrektora (nr 4) ,

b) Szkole Podstawowej w Piecniku - pokój Dyrektora Szkoły

11. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na wiek, płeć.

12. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki szkół prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

§ 2. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW:

1. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące skróty:

1) Projekt – projekt „Cyfrowy Mirosł@wiec i  nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

2) Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu – szkoła po przekształceniu wynikającym z reformy systemu oświaty zakładającego likwidację Gimnazjum ( były Zespół Szkół w Mirosławcu),

3) Szkoła Podstawowa w Piecniku - szkoła po przekształceniu wynikającym z reformy systemu oświaty zakładającego likwidację Gimnazjum (były Zespół Szkół w Piecniku),

4) Gimnazjum - od 1 września 2017 r. Oddziały Gimnazjalne pozostałe po likwidacji Gimnazjów wynikającej z reformy oświaty,

5) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec i  nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”,

6) uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących szkół:

a) Szkoły Podstawowej w Mirosławcu im. Lotników Polskich z Oddziałami Gimnazjalnymi,

b) Szkoły Podstawowej w Piecniku z Oddziałami Gimnazjalnymi,

7) nauczyciel/nauczycielka – nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół, wymienionych w § 2 ust.1 pkt 5 Regulaminu,

8) uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (uczeń/uczennica/ nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,

9) zespół projektu – grupa osób odpowiedzialna za prawidłową i skuteczną realizację projektu powołana Zarządzeniem nr 62 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. „ Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec",

10) Biuro projektu – biuro z zespołem osób wyznaczonych do zarządzania projektem z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 pok. nr 109 (kierownik projektu), nr: 101,104, 2, 6, 8 oraz szkolne biura projektowe w szkole w Mirosławcu i Piecniku działające poprzez Koordynatorów Szkolnych,

11) Komisja rekrutacyjna – w której skład wejdą Koordynatorzy Szkolni, Asystent Kierownika Projektu oraz Kierownik Projektu dokonujący oceny złożonych przez kandydatów formularzy zgłoszeniowych;

12) Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):

a) porozumiewanie się w językach obcych,

b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

c) kompetencje informatyczne,

d) umiejętność uczenia się,

e) kompetencje społeczne,

f) inicjatywność i przedsiębiorczość.

2. Skróty stosowane w Regulaminie:

1) RPO WZ 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,

2) SP – Szkoła Podstawowa,

3) GIM – Gimnazjum,

4) TIK – Technologie informacyjno – komunikacyjne.

§ 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE.

1. Celem projektu jest wyrównanie i podniesienie poziomu kształcenia w 4 szkołach Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez: doposażenie 4 szkół, doskonalenie kompetencji kluczowych 599 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, doskonalenie 71 nauczycieli w latach 2017-2018.

2. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

1) formy wsparcia dla 599 uczniów/uczennic:

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych i  uczniów klas VII szkół podstawowych (43 godz.),

b) zajęcia rozwijające , dydaktyczno-wyrównawcze oparte na metodzie eksperymentu i  wykorzystaniu TIK - rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki na zajęciach pozalekcyjnych (680 godz. łącznie)

c) udział w 1-dniowej wycieczce do Torunia do Centrum Chemii w Małej Skali,

d) udział w 1-dniowej wyciecze do Szczecina – wystawa EUREKA,

e) udział w 2 interaktywnych wystawach nauki EKSPERYMENTUJ w szkole,

2) formy wsparcia dla 71 nauczycieli/nauczycielek:

a) udział w wyjeździe studyjnym do szkół, placówek oświaty – liderów stosowania TIK,

b) udział 71 nauczycieli w grupowych szkoleniach TIK ( 90 godz. łącznie),

c) udział w szkoleniach dla 18 nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu (łącznie– 12 godz.),

d) opracowanie 36 scenariuszy z wykorzystaniem eksperymentu i wdrożenie ich na zajęciach,

e) opracowanie 360 scenariuszy z wykorzystaniem TIK,

f) założenie Bazy Innowacyjnych Scenariuszy (BIS),

3) formy wsparcia szkół a pośrednio nauczycieli i uczniów:

a) doposażenie 9 pracowni przedmiotowych chemii, geografii, biologii, przyrody, fizyki w szkołach w Mirosławcu i Piecniku w tym w zestawy interaktywne (6 zestawów ) i tablice interaktywne ( 2 szt),

b) zakup 32 komputerów przenośnych w pakietem biurowym i programem antywirusowym do wykorzystania służbowego przez nauczycieli – prowadzenia zajęć,

c) zakup 4 zestawów interaktywnych ( tablice z projektorem) – do nauki języka obcego i matematyki.

d) Zakup pendrive, płyt CD.

§ 4. GRUPA DOCELOWA.

1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne :

1) Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w tym klas gimnazjalnych,

2) Szkoły Podstawowej w Piecniku w tym klas gimnazjalnych.

2. Projektem objętych zostanie 599 osób, w tym:

a) 505 uczniów SP w Mirosławcu, w tym Oddziałów Gimnazjalnych,

b) 94 uczniów SP w Piecniku w tym, w tym Oddziałów Gimnazjalnych,

c) 51 nauczycieli SP Mirosławiec,

d) 20 nauczycieli SP Piecnik.

3. Uczestnikiem projektu w przypadku uczniów może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

1) posiada status ucznia Szkoły Podstawowej w tym Oddziałów Gimnazjalnych w Mirosławcu lub Piecniku w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019.

2) jest w wieku od 7-14 ( uczeń SP) lub w wieku 15-16 lat (uczeń GIM),

3) jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie),

4) dopełni wszystkich formalności określonych w § 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnikiem projektu (w przypadku nauczycieli) może zostać osoba, która spełni następujący warunek:

1) jest zatrudniona jako nauczyciel/ka w Szkoły Podstawowej w Mirosławcu lub Piecniku,

2) dopełni wszystkich formalności określonych w § 7 i 9 niniejszego Regulaminu.

§ 5. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

1. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.

2. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia za wyjątkiem nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniach w zakresie eksperymentu,

3. Zajęcia dla nauczycieli będą organizowane zgodnie z założeniami projektu, odbywać się będą na terenie gminy Mirosławiec . Terminy i godziny realizacji zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.

4. Zajęcia dla uczniów co do zasady odbywać się będą na terenie szkół, do których uczniowie uczęszczają.

5. Szkoły udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne do realizacji zajęć dla uczniów, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. Większość zajęć będzie prowadzona przy użyciu nowoczesnego wyposażenia i narzędzi dydaktycznych (wyposażenie/doposażenie pracowni przyrodniczych, narzędzi TIK) w celu podniesienia atrakcyjności zajęć i zwiększenia m.in. motywacji do nauki.

§ 6. ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA UCZNIÓW.

1. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla uczniów w SP i Gimnazjum w Mirosławcu:

1) 680 godzin zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, przyroda w tym:

a) Zajęcia dla uczniów SP w Mirosławcu:

Dodatkowe zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem TIK oraz eksperymentu w zakresie następującego przedmiotu:

Planowana liczba grup

Planowana liczba uczniów w grupie

Planowana liczba uczestników

Ilość godzin dla grupy

Łączna liczba godzin

zajęcia z matematyki

6

10

60

30

180

zajęcia z przyrody

4

10

40

29

116

zajęcia z biologii

1

10

10

30

30

zajęcia z geografii

1

10

10

29

29

zajęcia z fizyki

1

10

10

30

30

Zajęcia z chemii

1

10

10

29

29

Razem

14

60

140

30

414

b) Zajęcia dla uczniów SP w Piecniku

Dodatkowe zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem TIK oraz eksperymentu w zakresie następującego przedmiotu :

Planowana liczba grup

Planowana liczba uczniów w grupie

Planowana liczba uczestników

Ilość godzin dla grupy

Łączna liczba godzin

zajęcia z matematyki

3

10

30

30

90

zajęcia z przyrody

2

10

20

29

58

zajęcia z biologii

1

10

10

30

30

zajęcia z geografii

1

10

10

29

29

zajęcia z fizyki

1

10

10

30

30

zajęcia z chemii

1

10

10

29

29

Razem

9

60

90

30

266

2. Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych dokumentów będą dostępne w dniu rozpoczęcia rekrutacji tj. 14.09.2917 r. w Biurze Projektu, Szkolnym Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www .bip.miroslawiec.plwww.miroslawiec.pl  .

3. Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu na terenie szkoły w tym: informowanie o projekcie i terminach rekrutacji odpowiedzialni będą Koordynatorzy szkolni.

4. Asystent kierownika projektu odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji w tym ; ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych oraz zapewnienie właściwego procesu informacyjnego ( informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć, w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy potencjalnych uczestników projektu. Kampania informacyjna będzie prowadzona z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (np. spotkań z rodzicami, informacji umieszczonej na stronie www.miroslawiec.pl i poszczególnych szkół).

5. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia osób do projektu.

§ 7. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI.

1. Nabór uczestników do projektu odbędzie się we wrześniu 2017 r.

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia poprzez:

1) złożenie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia:

a) załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy – uczeń,

b) załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy - nauczyciel,

c) załącznik nr 3 - oświadczenie nauczyciela,

d) załącznik nr 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia.

3. W projekcie przestrzegane będą pozostałe polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.

§ 8. PROCEDURA REKRUTACYJNA – UCZNIOWIE.

1. Nabór uczestników projektu odbędzie się w wrześniu 2017 r.

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników poszczególnych grup wsparcia.

3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście, pocztą, kurierem w okresie rekrutacji – 18.09.2017 – 29.09.2017 r. w sekretariacie szkoły lub Szkolnym biurze projektu w Mirosławcu lub Piecniku oraz Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu – pokój nr 109 (czynne w godzinach pracy Urzędu, tj. pon.-środa 700-1500, czwartki 700-1600, piątki 700-1400 ).

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem podpisuje rodzic/opiekun prawny.

5. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski niekompletne np. niepodpisane, niewypełnione, nieczytelne oraz wnioski osób niespełniających warunków określonych w § 4 Regulaminu.

6. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.

7. Pod względem merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe uczniów oceni komisja rekrutacyjna, działająca zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:

1) posiadanie statusu ucznia/nnicy SP Mirosławiec lub Piecnik – 2 pkt. ,

2) wiek od 7-16 roku życia - 2 pkt.

3) uczeń z ocenami 4 i powyżej z matematyki i/lub jednego z przedmiotów przyrodniczych na świadectwie za ostatni rok szkolny – 2 pkt. – w sytuacji uczestnictwa w zajęciach rozwijających,

4) uczeń z ocenami poniżej 3 z matematyki i/lub jednego z przedmiotów przyrodniczych na świadectwie za ostatni rok szkolny – 2 pkt. – w sytuacji uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,

5) sytuacja materialna w przypadku większej liczby chętnych do udziału w zajęciach rozwijających oraz dydaktyczno-wyrównawczych – 5 pkt.

8. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników poszczególnych form wsparcia zgodnie z przewidzianymi limitami miejsc, opisanymi w § 6 pkt 1.

9. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.

10. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie kandydaci zostaną poinformowani.

11. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, oświadczenia oraz dokumenty, potwierdzające podane przez nich informacje.

§ 9. PROCEDURA REKRUTACYJNA – NAUCZYCIELE.

1. Nabór uczestników projektu odbędzie się w wrześniu 2017 r.

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników poszczególnych form wsparcia.

3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście, pocztą, kurierem w okresie rekrutacji w Szkolnym biurze projektu w  okresie rekrutacji ( w dniach 18.09.2017 r. – 29.09.2017 r.), biurze projektu w Urzędzie Miejskim pok. 109  (czynne w godzinach pracy Urzędu, tj. pon.-środa 700-1500, czwartki 700-1600, piątki 700-1400 ).

4. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski niekompletne np. niepodpisane, niewypełnione, nieczytelne oraz wnioski osób niespełniających warunków określonych w § 4 Regulaminu.

5. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Dokumenty zgłoszeniowe nauczycieli oceni komisja rekrutacyjna działając zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:

7. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie nauczyciele zostaną poinformowani przez Kierownika Projektu.

8. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie nauczyciele podpiszą umowę uczestnictwa regulującą warunki uczestnictwa w projekcie. Przed podpisaniem umowy nastąpi weryfikacja zgodności danych podanych w ankiecie uczestnictwa w projekcie na podstawie przedłożonego dowodu osobistego kandydata.

9. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, oświadczenia oraz dokumenty, potwierdzające podane przez niech informacje.

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU.

1. Uczestnik projektu ma prawo do:

a) nieodpłatnego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, na które został zakwalifikowany,

b) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) aktywnego udziału w pełnej ścieżce nabywania/podnoszenia kompetencji w ramach projektu oraz bieżącego informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić bądź uniemożliwić jego dalszy udział w projekcie,

b) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania,

c) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi – w przypadku uczestników niepełnoletnich – podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego,

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie,

e) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WZ 2014-2020,

f) informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu,

g) przekazania wnioskodawcy danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz uczestnictwa w ewentualnym,

h) badaniu ewaluacyjnym (w przypadku wytypowania).

§ 11. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.

1. Wnioskodawca projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiana miejsca zamieszkania i związana z nią zmiana szkoły (w przypadku uczniów), zmiana miejsca zatrudnienia (w przypadku nauczycieli), zdarzenia losowe niezależne od uczestnika projektu (tj. choroba, wypadek) – nieznane Uczestnikowi projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie dopuszcza rezygnację z udziału Projekcie w trakcie trwania danej formy wsparcia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację, wraz z podaniem przyczyny (potwierdzonej stosownym dokumentem, np. drukiem L4), składa ją w szkolnym biurze projektu bądź w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

3. Za rezygnację z udziału w Projekcie skutkującą skreśleniem z listy uczestników uznaje się:

a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 10 ust. 2 pkt a-h Regulaminu,

b) nieobecność w danej formie wsparcia przekraczających 20% planowanej liczby godzin do realizacji.

4. Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w projekcie wypełnia ankietę wyjścia/test i inne dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez zespół projektu.

3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Mirosławca.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskim w Mirosławcu, w Szkolnych Biurach Projektu: w Mirosławcu oraz w Piecniku oraz na stronach internetowych: www .bip.miroslawiec.plwww.miroslawiec.pl .

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Zalacznik1.2.pdf

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

Oświadczenie - nauczyciel

Zalacznik1.3.pdf

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 września 2017 r.

Oświadczenie - rodzic/opiekun ucznia

Zalacznik1.4.pdf

Załączniki

73 pdf, 1.79 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij