Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 66/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2018 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2018 r.

Na podstawie art 30 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/315/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Prognozowane wydatki sporządzane w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1) wydatki bieżące z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) obsługę długu Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) wydatki majątkowe z podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b) zakup i objecie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5. Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust. 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w całości na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć;

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych odnosząc się w nich do zasadności i celowości proponowanych kwot. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu mogą ulec zmianom.

§ 4. Założenia ogólne do projektu budżetu.

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2018 będą:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

- wieloletnia prognoza finansowa gminy oraz proponowany projekt jej zmian,

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy i miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,

- założenia makroekonomiczne kraju dla 2018 roku, określone przez Ministerstwo Finansów,

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego w zakresie wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych,

- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy kierować się zasadami:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągalności należności budżetowych, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw oraz świadczonych usług,

- racjonalizacji wydatków tj. dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowania w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych.

3. Wysokość środków przekazywanych, jak i otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. oraz dotacji celowych, określana będzie na podstawie zawartych umów, porozumień i wniosków.

4. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowana będzie na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków aplikacyjnych.

§ 5. Założenia dotyczące dochodów i przychodów Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy i miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji i pomocy finansowej uwzględniona zostanie na podstawie zawartych umów z jednostkami j.s.t., kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych od poszczególnych dysponentów budżetowych.

2. Środki ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzące z funduszy strukturalnych UE należy zaplanować zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należy uwzględnić w szczególności poziom realizacji
tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany w wysokości stawek podatkowych, podstawy

opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz Uchwał Rady Miejskiej.

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe powinny zostać oszacowane w granicach kwot wynikających z przewidywanego wykonania w latach ubiegłych.

5. Wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2018, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

6. Podstawą kalkulacji dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2017 z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2018.

7. Wysokość planowanych dochodów z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego, powinna uwzględnić przewidywane wpływy z wydanych decyzji wymiarowych.

8. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie budżetu na 2018 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2017 roku.

9. Przychody budżetu zaplanowane zostaną zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową (WPF).

§ 6. Założenia dotyczące wydatków Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych, obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień.

2. Wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2017, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia.

3. Wynagrodzenia i pochodne należy zaplanować (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2017r. Placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 01 września 2017 r. Dodatkowo należy skalkulować środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.

4. Planowane wydatki na remonty i modernizacje należy podzielić na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym. Do WPF (zał. nr 1 i 2 do WPF - dotychczas stosowany) należy przyjąć planowane przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja zaplanowana będzie na okres wykraczający 2018r. Do WPF nie należy wpisywać przedsięwzięć, których realizacja zostanie zakończona w 2018r.

5. Harmonogram spłat pożyczek wraz z odsetkami, w odniesieniu do których Gmina udzieliła poręczenia, od realizowanej inwestycji w ZECWiK w Mirosławcu od 2018r. do terminu spłaty oraz prognozowane kwoty wniesienia wkładu pieniężnego w okresie od 2018r. do dnia spłaty.

6. Planując środki należy kierować się zasadą gospodarności, celowości oraz oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 7. Zobowiązuję pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 8. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017r.

§ 9. Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji budżetu na 2018 r.; wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom/Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 11. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.2.pdf

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.3.pdf

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.4.pdf

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.5.pdf

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.6.pdf

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.7.pdf

Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.8.pdf

Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.9.pdf

Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.10.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zalacznik2.2.pdf

Załączniki

66/2017 pdf, 2.25 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij