Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 56

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 56

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art.17 ust 6 i 7, art 138 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jt. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1534 z późn. zm.), oraz § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) zarządzam co następuje:

§ 1. Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie gminy i miasta Mirosławiec formacje obrony cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. drużyna medyczna (DrM)

2. drużyna wykrywania i alarmowania (DrWA)

§ 2. 

1. Drużyna medyczna - jest formacją przeznaczoną do wzmocnienia funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie gminy i miasta Mirosławiec, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Drużyna wykrywania i alarmowania - jest formacją przeznaczoną do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniami oraz wybuchem wojny zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Powołanie do działań formacji obrony cywilnej wyszczególnionych w § 1 pkt 1-2 obejmuje wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie stanów osobowych.

§ 4. 

1. Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji wyznacza Burmistrz Mirosławca.

2.  Członków formacji wyznacza komendant formacji.

3. Karty przydziału osobom o których mowa w ust. 1 nadaje i wycofuje Burmistrz Mirosławca.

4.  Karty przydziału osobom o których mowa w ust. 2 nadaje i wycofuje komendant formacji.

§ 5. Zobowiązuje się inspektora ds. zarządzania kryzysowego do wytypowania osób do formacji obrony cywilnej o których mowa w §§ 1 i 2 oraz wyznaczenia przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego poprzez doręczenie za pokwitowaniem karty przydziału do formacji obrony cywilnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

ZADANIA DRUŻYNY MEDYCZNEJ

Zadaniem drużyny medycznej jest wzmocnienie funkcjonowania w czasie pokoju systemu medycznej pomocy doraźnej, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny , klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na ternie gminy i miasta Mirosławiec, a ponadto do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności i zastępczych miejsc szpitalnych:

1. Komunikowanie się z pacjentem.

2. Ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń.

3. Zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar.

4. Ocena parametrów życiowych ofiar, ustalenie kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu postępowania ratowniczego chroniącego życie i zdrowie poszkodowanych i transportowanych.

5. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania.

6. Posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne) i medycznymi (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchomienia i transportu chorych).

7. Zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki.

8. Podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań).

9. Ocena stopnia utraty przyjemności i zabezpieczenie funkcji życiowych nieprzytomnego.

10. Transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym.

11. Przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek.

12. Prawidłowe przeprowadzenie wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności.

13. Przeprowadzenie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego.

14. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z udzieloną pomocą, zastosowanych zabiegach, konserwacją bieżącą aparatury, książki rozchodu leków, książki zgłaszania wezwań , książki raportów.

Ratownik - zwiadowca do jego podstawowych obowiązków należy:

- ustalenie stopnia uszkodzenia (zniszczenia) budynku oraz wybór możliwości dojścia do miejsc ratowania,

- rozpoznanie miejsc zagruzowanych,

- lokalizacja pomieszczeń, w których mogą przebywać osoby oczekujące pomocy,

- czynne włączanie się do prac ratunkowych całej drużyny.

Ratownik - sanitariusz noszowy do jego podstawowych obowiązków należy:

- dojście do poszkodowanych (zagruzowanych) znajdujących się na innych kondygnacjach budynku,

- wynoszenie poszkodowanych i rannych oraz przygotowanie ich do transportu,

- wykonywanie prac ratunkowych

Ratownik - sanitariusz do jego podstawowych obowiązków należy:

- udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i rannym,

- nakładanie opatrunków, bandażowanie ran i unieruchomienie kończyn i kręgosłupa,

- przygotowanie rannych i poszkodowanych do wyniesienia do punktu pomocy medyczno - sanitarnej i do transportu.

Organizacja wewnętrzna drużyny medycznej Dr.M

Komendant drużyny

Ratownik zwiadowca

Ratownik sanitariusz noszowy

Ratownik sanitariusz

Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

uwagi

Komendant

1


Ratownik zwiadowca

1


Ratownik sanitariusz noszowy

2


Ratownik sanitariusz

2


Razem w drużynie

6


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

1. Rozwinięcie posterunku wykrywania i alarmowania.

2. Utrzymanie ciągłej łączności z powiatowym ośrodkiem analizy danych i alarmowania punktami (posterunkami) alarmowania oraz z jednostkami współdziałającymi.

3. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach , zakażeniach , napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy.

4. Wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania skażeń.

5. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania.

6. Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia oraz przekazywanie tych danych do powiatowego plutonu analiz laboratoryjnych.

7. Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza i przekazywanie ich na potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

8. Przekazywanie Szefowi OC Gminy i Miasta propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji.

9. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą syren alarmowych oraz za pośrednictwem punktów (posterunków) alarmowania.

10. Przekazywanie danych o zagrożeniach do POADA oraz jednostek współdziałających.

11. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu , uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy i Miasta.

Do szczegółowych obowiązków poszczególnych sekcji należy:

1) sekcja obserwacji i analiz:

- prognozowanie rozwoju sytuacji,

- udział w rozpoznaniu rzeczywistej sytuacji na terenie gminy,

- odtwarzanie rzeczywistej sytuacji skażeń na określony czas,

2) sekcja rozpoznania:

- przygotowanie i rozwinięcie posterunku obserwacyjnego,

- prowadzenie obserwacji w wyznaczonym rejonie,

- wykrycie i określenie miejsc (odcinków dróg) skażonych,

- podawanie sygnałów ostrzegania i alarmowania,

3) sekcja łączności i alarmowania:

- zorganizowanie i utrzymanie stałej łączności między sekcjami drużyny,

- ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności,

- przekazywanie sygnałów powiadamiania jednostkom podległym,

- prowadzenie ewidencji sygnałów ostrzegania i alarmowania.

Organizacja wewnętrzna drużyny wykrywania i alarmowania Dr.WA

Komendant drużyny

Sekcja obserwacji i analiz

Sekcja łączności i alarmowania

Sekcja rozpoznania

Stanowiska (obsada osobowa) drużyny wykrywania i alarmowania

Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

uwagi

Komendant

1


Sekcja obserwacji i analiz

2


Sekcja łączności i alarmowania

2


Sekcja rozpoznania

2


Razem w drużynie

7


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ

MIEJSCE STAWIENIA

1.  Drużyna medyczna (DrM) miejsce stawiennictwa, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu w składzie 6 osób.

2.  Drużyna wykrywania i alarmowania (DrWA) miejsce stawiennictwa w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w składzie 7 osób.

ZADANIA OGÓLNE DRUŻYNY

1)  Rozwinięcie posterunku

2)  Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury.

3)  Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwaniu ich skutków.

4)  utrzymanie ciągłej łączności z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Gminy Mirosławiec oraz jednostkami współdziałającymi.

5)  Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy.

6)  Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania.

7)  Przekazanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposób zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji.

8)  Przekazywanie informacji o skażeniach , napromieniowaniu , uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy.

9)  Prowadzeniem lub zabezpieczeniem prac podczas akcji ratunkowej - ewakuacja.

10)  Ratowaniem i udzielaniem pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń w tym zagrożeń środowiska.

11)  Nabywanie niezbędnych wiadomości o rodzajach zagrożeń oraz umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem do prowadzenia akcji ratunkowych.

12)  Umiejętność wykonywania prostych prac ratowniczych w celu udzielenia pomocy poszkodowanej ludności.

13)  Znajomość sygnałów alarmowych, zasady zachowania się po ich ogłoszeniu i odwołaniu.

14)  Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

15)  Planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności , zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury.

16)  Wykrywanie zagrożeń oraz stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności.

17)  Przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich gotowości do użycia.

18)  Gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochrony dla formacji i obrony cywilnej ludności.

19)  Udział przy tworzeniu zastępczego miejsca szpitalnego tworzonego na terenie gminy.

20)  Wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń.

21)  Systematyczne szkolenie w zakresie OC.


Załączniki

56 pdf, 347 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij