Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR V/65/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 2066

UCHWAŁA NR V/65/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w związku z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec wyodrębnia sie środki na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Zabezpieczone w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 środki na doskonalenie zawodowe dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2019 r.:

1. Specjalności kształcenia nauczycieli:

1) oligofrenopedagogika,

2) pedagogika specjalna,

3) etyka,

4) język angielski,

5) wychowanie do życia w rodzinie,

6) geografia,

7) socjoterapia,

8) wiedza o społeczeństwie.

2. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

4. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

5. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.

6. Szkolenie rad pedagogicznych.

§ 3. Ustala się następujące formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2019:

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania lub polecenia wyjazdu służbowego udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 4. Ustala się, że w roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć za jeden semestr
1.500,00 zł na jednego nauczyciela.

§ 5. Nauczyciel starający się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego składa wniosek do dyrektora szkoły, a w przypadku dofinansowania doskonalenia dyrektora szkoły do Burmistrza Mirosławca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do uchwały Nr V/65/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.Lp.Nazwa szkoły, przedszkola

Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieliRazem

1

2

3

4

5

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

13 368,00

8 912,00

22 280,00

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

4 318,00

2 879,00

7 197,00

3.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, oddział zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

3 262,00

2 175,00

5 437,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij