Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR IV/54/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 1275

                                        UCHWAŁA
NR IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 168.864,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 2.205.313,55 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 125.224,28 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn."Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę 1.000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn."Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej, profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec" o kwotę 1.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.535.979,76 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.808.896,66 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.272.916,90 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/54/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 179.855,67 zł z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy  Mirosł@wiec   i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 80101 § 2057 i rozdział 85395 § 2059) ogółem w kwocie 92.295,24 zł,

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" (rozdział 80101 § 6257) w kwocie 48.560,43 zł,

- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 0940) w kwocie 39.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 348.720,44 zł w związku:

- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. (rozdział 75801 § 2920) o kwotę 144.135,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 (rozdział 85395 § 205) ogółem o kwotę 204.585,44 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 168.864,77 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 2.362.605,64 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;

1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 §§ 4210, 6050) ogółem w kwocie 8.224,00 zł. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 % ,

2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) ogółem w kwocie 509.802,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % .

3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie (rozdział 63095 §§ 4300, 6050) ogółem w kwocie 535.483,63 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,

- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 155.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" (rozdział 75023 § 6050) ogółem w kwocie 19.680,00 zł,

- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na
kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły
podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia

projektu na 2019r. (rozdział 80101 § 4219) w kwocie 190.631,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Dzienny Dom Senior Plus". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" (rozdział 85295 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie„ Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395 §§ 4120, 4170) ogółem w kwocie 11.974,27 zł,

- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 2910) w kwocie 39.000,00 zł,

- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 25.000,00 zł,

- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 605) ogółem w kwocie 366.376,84 zł. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,

- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92601 § 605) ogółem w kwocie 471.433,90 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 23,50%,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 157.292,09 zł z przeznaczeniem na:

- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 (rozdział 85395 §§ 302, 430 ) o kwotę 157.292,09 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 2.205.313,55 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych

W związku z koniecznością dostosowania nazw zadań do nazwy zadania jaka została podana w złożonym wniosku o uzyskanie dofinansowania dokonuje się zmiany nazw przy następujących zadaniach inwestycyjnych;

1) Zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu" podzielono na trzy zadania - "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej".

2) Zadanie pn. "Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku„ zmiana nazwy na zadanie pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku”,

3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku" zmiana nazwy na zadanie pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej",

4) Zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego„ podzielono na dwa zadania - pn. ”Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym" i "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego".

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie 125.224,28 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa (rozdział 70095 § 4300) w kwocie 1.454,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" (rozdział 85395 § 2360) o kwotę 1.000,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych
zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa

w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 (rozdział 85395 § 311) ogółem w kwocie 122.770,28 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.374.178,32 zł do kwoty 2.920.491,90 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij