Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 1872

UCHWAŁA
NR IV/51/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 122 ) uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do uchwały Nr IV/51/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Mirosławiec w 2019 roku

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę przy pomocy której Burmistrz Mirosławca wykonuje zadania;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Trzciance;

3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec Bronisław Kujawa- Hanki 46, 78-650 Mirosławiec;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2019 r.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 

1.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy

Mirosławiec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Rozdział 3.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirosławiec realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową GIŚ.272.8.2019.AM z dn. 02 stycznia 2019 r. o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej.

2) Wskazane gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, z którym Urząd zawiera umowę na sprawowanie opieki nad zwierzętami.

3) Lekarz weterynarii VET Centrum z Mirosławca, świadczy całodobowo usługi w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy GIŚ.272.12.2019.AM z dnia 14 lutego 2019 r. w ramach praktyki prywatnej.

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §1 pkt. 3.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mirosławiec odbywać się będzie okresowo według potrzeb.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Programu.

§ 8. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu i przewiezieniu do schroniska będą poddane następującym czynnościom:

1) Ocena stanu zdrowia poprzez lekarza weterynarii w Schronisku,

2) Szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

3) Sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielowi po pokryciu kosztów, o których mowa w § 9.

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności bezdomnych psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na zdrowie lub wiek.

2) lekarze weterynarii z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego na zlecenie Urzędu.

§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz na stronie internetowej www.miroslawiec.pl

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, szczególnie psów i kotów realizowane jest w Schronisku a także przez lekarzy weterynarii w Mirosławcu, Wałczu i Kaliszu Pomorskim na zlecenie Urzędu.

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Edukacja mieszkańców poprzez:

1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;

3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

4) Propagowanie adopcji zwierząt;

5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 w kwocie 28 000 zł (zawarte w uchwale budżetowej z dnia 28 grudnia 2018 r.) z możliwością zwiększenia tych środków w II półroczu 2019 r.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij