Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLV/371/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie opłaty miejscowej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1722) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1544, poz. 1693 ) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 87, poz. 1839)

Status Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2018 r. poz. 5027


                                    UCHWAŁA NR XLV/371/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1722) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1544,  poz. 1693 ) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4)  zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
 5)  wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej  oraz określa szczegółowy  zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r. Nr 87, poz. 1839) .
§ 3.  Opłata miejscowa wynosi 2,26 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.  Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.   Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.
3.   Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :
1) osobom fizycznym:
a) Wandzie i Tadeuszowi  Niedźwiedź
b) Wioletcie i Dariuszowi Woźniak
c) Alicji i Marianowi Woźniak
d) Renacie Wilk
e) Genowefie i Ryszardowi  Ciepielewskim
f) Irenie Protić
g) Stanisławowi Kozaczuk
h) Maciejowi Kugiel
i) Wiesławowi Wójcik
j) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:
a) Spółce Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile;
b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych  S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;
c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile;
§ 6.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 7.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 8.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do  uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę  opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października
2017 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij