Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Dane kontaktowe pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLIV/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

na podstawie Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)

Status Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018 r. poz.4499


                                                        UCHWAŁA NR XLIV/359/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mirosławcu,
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu,
4) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Mirosławiec,
5) obywatelski projekt uchwały - należy prze to rozumieć projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców,
6) Komitecie - należy prze to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,
7) Pełnomocniku Komitetu lub Zastępcy Pełnomocnika Komitetu - należy przez to rozumieć Pełnomocnika lub Zastępcę Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.
§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego gminy może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
§ 4. Rada, rozpatruje obywatelski projekt uchwały, o ile nie dotyczy on spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów i organów do wniesienia projektu uchwały.
§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem obywatelskiego projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały, wykonuje Komitet.
2. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu.
§ 6. 1. Procedurę rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały rozpoczyna pisemne przedłożenie Przewodniczącemu Rady przez Pełnomocnika Komitetu:
a) obywatelskiego projektu uchwały,
b) listy osób tworzących Komitet z pełną nazwą Komitetu oraz adresem jego siedziby,
c) informacji o powołaniu Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika, jeśli został powołany,
d) pisemnego oświadczenia Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji.
§ 7. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazania organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały lub terminu obowiązywania.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
§ 8. 1. Przewodniczący Rady kieruje obywatelski projekt uchwały do Burmistrza Mirosławca w celu zaopiniowania go pod względem formalno-prawnym oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. b-d. Czynności te trwają nie dłużej niż 14 dni.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości przewodniczący Rady wzywa Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni wskazując na czym polegają uchybienia.
3. Nieusunięcie wskazanych uchybień bądź przekroczenie terminu na ich usunięcie powoduje bezprzedmiotowość obywatelskiego projektu uchwały i kończy procedurę jego rozpatrzenia.
4. Jeżeli Komitet kwestionuje konieczność uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w obywatelskim projekcie uchwały, o skierowaniu do dalszych prac lub o odrzuceniu projektu decyduje Rada na najbliższej sesji.
5. Brak przeszkód formalno-prawnych i pozytywna weryfikacja danych, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. b-d powoduje, że Przewodniczący Rady bez zbędnej zwłoki, informuje Komitet o możliwości zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały oraz prowadzenia kampanii promocyjnej.
§ 9. 1. Po przyjęciu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady, Komitet ogłasza miejsce udostępnienia obywatelskiego projektu uchwały do publicznego wglądu i rozpoczyna kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
2. Kampania promocyjna służy przedstawieniu przez Komitet treści obywatelskiego projektu uchwały i celu jego podjęcia.
3. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść obywatelskiego projektu uchwały nie może być zmieniona.
4. Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały trwa nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania od Przewodniczącego Rady informacji, o której mowa w § 8  ust. 5.
5. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu obywatelski projekt uchwały.
6. Mieszkańcy, posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego udzielają poparcia obywatelskiemu projektowi uchwały składając na wykazie poparcia własnoręczny podpis.
§ 10. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały z liczbą podpisów nie mniejszą niż 200 Pełnomocnik Komitetu po zakończeniu zbiórki podpisów składa do Przewodniczącego Rady.    
2. Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, kieruje wykazy podpisów mieszkańców do Burmistrza Mirosławca w celu zweryfikowania liczby podpisów i posiadania czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego gminy. Czynności te trwają nie dłużej niż 14 dni.
3. Przewodniczący Rady umieszcza obywatelski projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady po uprzednim zaopiniowaniu przez stałe komisje Rady.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym  mowa w ust. 2 prawidłowo złożona liczba podpisów popierająca projekt uchwały okaże się mniejsza niż wymagana Przewodniczący Rady odmawia umieszczenia projektu uchwały w porządku obrad i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika Komitetu.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady zawiadamia  Pełnomocnika lub jego Zastępcę o miejscu i terminie posiedzenia Rady i jej komisji, na których rozpatrywany będzie obywatelski projekt uchwały.
2. Pełnomocnik lub jego Zastępca ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w Statucie Gminy.
3. Do obywatelskiego projektu uchwały nie przewiduje się zgłaszania poprawek przez Radę Miejską.
§ 12. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały.
§ 13. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.
§ 14. Komitet ulega rozwiązaniu po:
1) zakończeniu postępowania uchwałodawczego, tzn. podjęciu lub niepodjęciu uchwały przez Radę,
2) odmowie nadania biegu obywatelskiemu projektowi uchwały,
3) nie złożeniu przez Komitet obywatelskiego projektu uchwały po zakończeniu terminu na zbieranie podpisów.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu kadencji Rady następującej po kadencji tego organu wybranego w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij