Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z IV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2019 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z IV sesji RM                                      
 
                                                                                           
Protokół nr IV/2019
z IV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 27 lutego 2019 r. w godz. 1200-1320
 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
 
Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2, 3).
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na II Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.:
a)     przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja nt. realizacji w 2018 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej
  w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
a)     informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)     dyskusja;
d)     przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Ad.1
Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył IV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego byłego Burmistrza Mirosławca Józefa Śliwińskiego, który był I burmistrzem wybranym w wolnych wyborach po 1989 r. Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie.
Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?
W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
 
Ad.4
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z III Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.
Głosowanie:
Za- 14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z III  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Bogdan Białas podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawił informacje z działalności powiatu wałeckiego m. in. w sprawie przetargu na remont drogi Próchnowo – Bronikowo, który zakończył się negatywnie ze względu na wysokie ceny ofert przetargowych.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wkładu finansowego Powiatu Wałeckiego do remontu drogi powiatowej Próchnowo – Bronikowo.
Burmistrz Mirosławca zabrał głos w sprawie wkładu finansowego do remontu drogi powiatowej Próchnowo – Bronikowo informując o propozycji podziału środków pomiędzy samorządami oraz firmą H. Stokłosy.
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony Rady, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących powiatu.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Do powyższego nie zgłoszono uwag.
Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na II Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.
W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Głosowanie
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
i Miasto Mirosławiec za 2018 r.:
a)     przyjęcie sprawozdania.
Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.8
Informacja nt. realizacji w 2018 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej
w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak oraz Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej Grzegorz Małecki. 
a)     informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
Informację Dyrektora ZECWiK radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.
Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
c)     dyskusja;
W dyskusji nie zabrano głosu.
d)    przyjęcie informacji.
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
Głosowanie
Za – 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.
Przerwa:
1240- 1257
Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.
 
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/51/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec
w 2019 r.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.
Głosowanie:
Za-13
Przeciw-0
Wstrzymało się-1
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr IV/53/2019 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca przedstawił proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/54/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 20 do niniejszego protokołu.
 Ad.13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/55/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w osobie burmistrza Piotra Pawlika.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/56/2019 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy
i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad.15
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.
Ad.16
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o naprawienie zniszczonej stalowej barierki ochronnej w m. Bronikowo przy drodze wojewódzkiej nr 177.
Ad.25
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odniósł się do projektu uchwały związanej z funduszem sołeckim, który będzie podejmowany podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu marcu. Zwrócił się z zapytaniem do obecnych na posiedzeniu sołtysów
o zastanowienie się do przyszłej sesji nad swoim stanowiskiem dotyczącym wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, przypominając, że jeśli zostanie podjęta decyzja na „tak” lub na „nie” to będzie dotyczyć wszystkich sołtysów.
W dalszych słowach poinformował, iż wpłynęła do wiadomości Rady Miejskiej w Mirosławcu petycja od mieszkańców Próchnowa i Bronikowa w sprawie „Przebudowy ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo” skierowana do Powiatu Wałeckiego.
Petycja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad. 26
Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1320 zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:
Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij